VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Best Partner s.r.o.

Verze 1.5 – listopad 2023

1. OBECNÁ ČÁST

1.1. V těchto Podmínkách:

  • Kupující“ znamená Vy;
  • Dodavatel“ znamená Best Partner s.r.o., IČO: 29118255, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 349283;
  • Objednávka“ znamená závazná objednávka Kupujícího na Zboží a / nebo Služby od Dodavatele (dále i jako „Smlouva“);
  • Zboží“ znamená zboží uvedené v Objednávce a dále jakékoliv nezbytné pomocné zboží;
  • Služby“ znamená služby uvedené v Objednávce, zejména pak Konzultace, viz článek 2.2 níže a jakékoliv nezbytné pomocné služby;
  • Záruky Dodavatele“ znamená záruky uvedené v článcích 5.1 a 5.2 těchto Podmínek.

1.2. Jednotlivé Smlouvy mezi Kupujícím a Dodavatelem jsou uzavřeny, jestliže Dodavatel, jemuž je Objednávka zaslána, tento návrh nejpozději do 3 dnů od data uvedeného na Objednávce bez výhrad přijme (bude-li objednávka Kupujícího Dodavatelem přijata s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a to včetně dodatku či odchylky, které podstatně nemění obsah Objednávky, Kupující v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje takové přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou a uzavření Smlouvy). Přijetím Objednávky se vůči Vám stávají tyto Podmínky závazné.

1.3. Smlouva se řídí těmito Podmínkami, přičemž tyto Podmínky mají aplikační přednost před veškerými jinými obdobnými podmínkami i tělem Smlouvy, a proto (i) v případě odchylného ujednání v těle Smlouvy a v těchto Podmínkách mají přednost tyto Podmínky; (ii) aplikace jakýchkoliv jiných podmínek (např. obdobných obchodních podmínek Kupujícího, ceníků, odkazů na kupní cenu, platebních podmínek, apod.) jakkoliv odporujících těmto Podmínkám, byť by na ně bylo v průběhu uzavírání Smlouvy odkázáno či byly dokonce připojeny, je vyloučena; (iii) aplikace § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. („Občanský zákoník„) je vyloučena; (iv) v souladu s § 1740 Občanského zákoníku se vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, pročež jakákoliv, byť nepodstatná, odchylka, dodatek, výhrada, omezení nebo jiná změna Objednávky a / nebo těchto Podmínek Kupujícím („Odchylka„) nemá právní účinky, ledaže by Dodavatel s Odchylkou výslovně v písemné formě souhlasil.

1.4. Kupující prohlašuje, že (i) souhlasí s tím, že Smlouva se řídí těmito Podmínkami; (ii) před uzavřením Smlouvy se řádně seznámil s obsahem těchto Podmínek; (iii) žádné z ustanovení těchto Podmínek nepovažuje za překvapivé; a (iv) vylučuje užití § 2158 až 2174 Občanského zákoníku.

1.5. Nadpisy v těchto Podmínkách slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na jejich interpretaci.

2. DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽEB

2.1. Dodavatel je povinen dodat Zboží a / nebo poskytnout Služby včetně veškerých dokladů, které se ke Zboží a / nebo Službám vztahují, ke dni dodání nebo poskytnutí uvedenému v Objednávce. Standardně je Kupujícímu po Objednávce a zaplacení vygenerováno heslo k unikátnímu přístupu a po vyplnění analýzy je k dispozici výstup daného produktu, který zůstává k dispozici v osobním administračním rozhraní. V případě objednávky příslušné služby si Kupující zároveň registruje termín konzultace, v tomto je následně konzultace poskytnuta. Zboží / Služby jsou blíže popsány na webové stránce https://navigatorstrategy.com.

2.2. Dodavatel je povinen dodat Zboží a / nebo poskytnout Služby Kupujícímu online formou (skrze vygenerované heslo k unikátnímu přístupu a následně přístupu skrze osobní administrační rozhraní Dodavatele), pokud není stanoveno jinak. Služba konzultací („Konzultace“) mezi Dodavatelem a Kupujícím bude provedena online komunikačním nástrojem (typicky MS Teams, Google meet apod.), přičemž přihlašovací údaje budou zaslány na email Kupujícího před začátkem dané schůzky, pokud není stanoveno či individuálně dohodou mezi Kupujícím a Dodavatelem v daném případě dohodnuto jinak.

2.3. Dodavatel je povinen dodat Zboží a / nebo poskytnout Služby Kupujícímu způsobem uvedeným v Objednávce.

2.4. Dodavatel je povinen na své vlastní náklady, pokud je to pro daný produkt relevantní, (i) získat všechny licence, povolení a / nebo souhlasy nezbytné pro dodávky Zboží a / nebo poskytnutí Služeb; a (ii) dodržovat jejich podmínky.

3. CENA A PLATBA

3.1. Kupující je povinen na základě faktury (vystavené Dodavatelem po řádném zaplacení Kupujícím, provedené skrze platební bránu) a doručené e-mailem Kupujícímu zaplatit Dodavateli za Zboží a / nebo Služby cenu uvedenou v Objednávce. Pokud v Objednávce není uvedena žádná cena za Zboží a / nebo Služby, musí být dohodnuta písemně mezi Kupujícím a Dodavatelem před tím, než Dodavatel Objednávku přijme („Cena“). Cena je denominovaná vždy v lokální měně (v České republice je to Kč). Proces placení probíhá přes platební bránu společnosti Comgate Payments, a.s., podle jejich obchodních podmínek, se kterými má Kupující povinnost se seznámit.

3.2. Cena vždy zahrnuje ostatní daně, cla, poplatky, náklady spojené s úhradou Ceny, je-li relevantní v daném případě (zejména pro zahraniční platby, kde se bude uplatňovat přenesená daňová povinnost a bude uvedeno 0% DPH).

3.3. Dodavatel je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu nejdříve v den, ve kterém bylo Kupujícímu dodáno Zboží a / nebo poskytnuty Služby v místě podle článku 2.2 a způsobem podle článku 2.3 těchto Podmínek, ledaže Objednávka stanoví jinak či je individuálně domluveno mezi Dodavatelem a Kupujícím.

3.4. Pokud není v Objednávce uvedeno jinak, Cena je splatná do 7 (sedmi) dnů od doručení Dodavatelem řádně vystavené faktury Kupujícímu.

3.5. Kupující je oprávněn odmítnout fakturu a zároveň odmítnout zaplatit Cenu, pokud faktura vystavená Dodavatelem a doručená Kupujícímu neobsahuje číslo Objednávky. Dodavatel je v takovém případě povinen bezodkladně doručit Kupujícímu řádně vystavenou opravenou fakturu.

4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

4.1. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Dodavatele na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží Kupujícímu v souladu s článkem 2.2 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na Zboží a / nebo věci převáděné do vlastnictví Kupujícího v souvislosti s poskytnutím Služeb přechází na Kupujícího nejdříve společně s vlastnickým právem k takové věci.

5. ZÁRUKA A ZÁVAZKY

5.1. Dodavatel zaručuje Kupujícímu, že:

5.1.1. Zboží bude splňovat veškeré specifikace Dodavatele, a v případě absence takové specifikace bude splňovat nejlepší uznávané průmyslové standardy a specifikace a dále bude v souladu s jakýmkoliv dostupným popisem a / nebo vzorkem, to vše za předpokladu zadání správných a přesných údajů Kupujícím;

5.1.2. Zboží bude vyhovovat účelu (i) specifikovanému Kupujícím, nebo (ii) zaručenému ze strany Dodavatele, nebo, je-li to příhodné, (iii) odvozenému ze Smlouvy či jednání mezi Kupujícím a Dodavatelem;

6. VYŠŠÍ MOC

6.1. Dodavatel je oprávněn odložit datum dodání Zboží a / nebo poskytnutí Služeb, zrušit Objednávku a / nebo jinak změnit Smlouvu, jestliže je potřeba takové změny vyvolána jakoukoliv okolností vymykající se přiměřené kontrole Dodavatele, včetně, avšak bez omezení, vyšší moci, války, požáru, stávky, zhroucení provozu, poškození provozu nebo strojního vybavení, nedostupnosti paliv nebo energie, povodně, bouře, vichřice, exploze anebo vnitrostátní nouzové situace.

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ; PROHLÁŠENÍ DODAVATELE; MLČENLIVOST; KONZULTACE

7.1. V případě, že Zboží dle Smlouvy je předmětem duševního (průmyslového) vlastnictví Dodavatele je Dodavatel autorem ve smyslu OZ a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů) a vykonává veškerá osobnostní i majetková práva.

7.2. Kupující má právo Zboží/Službu upravenou Kupujícímu na míru použít pouze pro svou potřebu a nesmí postoupit bez předchozího souhlasu Dodavatele žádné třetí osobě.

7.3. Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté Zboží/Služby budou v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno na příslušné webové stránce Dodavatele. Dodavatel však neposkytuje žádné další smluvní záruky, ani nenese odpovědnost za škody, ani za nepřímé škody související s využitím poskytnutého Zboží/Služeb. Celková odpovědnost Dodavatele bude vždy omezena celkovou výší částky, kterou Kupující za poskytování Zboží/Služeb zaplatil.

7.4. Akceptací Zboží/Služeb dává Kupující najevo, že do systému zadal své správné vstupní údaje, s daným produktem souhlasí a nemá žádné výhrady. V případě výskytu jakýchkoliv výhrad je Kupující povinen tyto písemně oznámit Dodavateli do 10 (deseti) dní od prvního zpřístupnění reportu („Reklamace„). V případě Reklamace je Dodavatel povinen zahájit do deseti dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady s kupujícím jednání o řešení reklamace a nároky Kupujícího z vad (pokud je to možné) uspokojit do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady Dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiné lhůtě.

7.5. Kupující je povinen se dostavit v řádně objednaném termínu (datum a konkrétní čas) Konzultace na příslušný komunikační nástroj, popsaný na webové stránce Dodavatele. Termín Konzultace je možné Kupujícím jednou bezplatně přesunout dle potřeb Kupujícího (toto bude oznámeno Dodavateli telefonicky či emailem), nicméně toto přeobjednání termínu Konzultace musí být Kupujícím provedeno a Dodavateli předepsaným způsobem oznámeno alespoň 24 (dvacet-čtyři) hodin před plánovaným termínem Konzultace, není-li Dodavatelem v daném případě individuálně stanoveno jinak.

7.6. V případě nedostavení se na objednaný termín Konzultace, případně přesunutí termínu méně než 24 hodin před Konzultací tato služba propadá a nebude Dodavatelem Kupujícímu poskytnuta, čehož si je Kupující tímto vědom. Poskytnutí analýzy a přístup do rozhraní tímto není dotčen.

7.7. Kupující nesmí poskytnout jakékoliv osobě žádné informace o (i) Zboží a / nebo Službách, jejich povaze a vlastnostech, množství, plánech ani jiných údajích týkajících se Zboží a / nebo Služeb, (ii) předmětech duševního vlastnictví Dodavatele, a to po dobu trvání Smlouvy, a dále i po ukončení Smlouvy, ledaže se jedná o běžně veřejně dostupné a známé informace („Povinnost mlčenlivosti“). Kupující je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, zástupci, obchodníci, dodavatelé a jiné pověřené osoby Kupujícího zachovali Povinnost mlčenlivosti ve shodném rozsahu jako Kupující.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Kupující může písemným oznámením Dodavateli od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit nebo pozastavit její platnost a účinnost, a to ať už jako celek, anebo pouze ve vztahu ke kterékoliv zbývající části Objednávky, pouze jestliže:

8.1.1. Dodavatel nedodá Zboží a / nebo nezahájí nebo nedokončí poskytování Služby k datu nebo v době (podle povahy věci) požadované podle článku ‎2.1 těchto Podmínek (tedy typicky nezašle přístupové údaje k rozhraní bez zbytečného odkladu a nezúčastní se Konzultace). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě technických problémů tyto nejsou samy o sobě důvodem pro odstoupení od smlouvy a zakládají pouze povinnost Dodavatele tyto urychleně a v kooperaci s Kupujícím řešit;

8.1.2. Dodavatel není schopen zaplatit dluhy, které se stanou splatnými, přestane (nebo hrozí, že přestane) vykonávat svou činnost, vstoupí do jakéhokoliv uspořádání nebo ujednání se svými věřiteli, vstoupí do likvidace, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení, či bude na jeho majetek zahájeno exekuční řízení.

8.1.3. V případě stížností či jiných podnětů se obracejte na email info@navigatorstrategy.com.

9. RŮZNÉ

9.1. Dodavatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna bude oznámena zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek společnosti Best Partner s.r.o. na všech následujících internetových stránkách www.navigatostrategy.com, www.navigatorstrategy.cz, www.navigatorstrategy.sk a www.navigator.design. Dodavatel je povinen zveřejnit nové všeobecné obchodní podmínky alespoň 30 dnů před dnem nabytí účinnosti jejich změny. Kupující se zavazuje uvedené internetové stránky pravidelně sledovat tak, aby měl možnost se s upravenými všeobecnými obchodními podmínkami seznámit. V případě, že (i) Smlouva zavazuje Dodavatele dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu, nebo (ii) Smlouva má charakter rámcové smlouvy, a Kupující nebude s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn změny odmítnout a v takovém případě uzavřenou Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 60 dnů ode dne doručení výpovědi Dodavateli. Po dobu běhu výpovědní doby se smluvní vztah řídí starší verzí těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.2. Oznámení musí být v písemné formě, česky a adresovaná Kupujícímu nebo Dodavateli a mohou být doručena osobně, licencovaným poskytovatelem poštovních služeb, datovou schránkou nebo elektronickou poštou na emailovou adresu info@navigatorstrategy.com. Je-li doručováno osobně, má se oznámení za doručené první pracovní den po dni převzetí či odmítnutí převzetí. Je-li doručováno licencovaným poskytovatelem poštovních služeb, má se oznámení za doručené třetí pracovní den poté, co bylo podáno jako doporučená či expresní zásilka. Je-li doručováno datovou schránkou, má se oznámení za doručené okamžikem podle zákona č. 300/2008 Sb. Je-li doručováno elektronickou poštou, má se oznámení za doručené okamžikem jeho přenosu ze sféry odesílatele.

9.3. Kupující není oprávněn Smlouvu ani jakoukoliv pohledávku z ní postoupit, zastavit ani jinak zcizit či zatížit bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku za Dodavatelem proti pohledávce Dodavatele ze Smlouvy nebo se Smlouvou související.

9.4. Ustanovení Smlouvy, která mají výslovně nebo implicitně účinek až nebo i po ukončení Smlouvy, zůstanou nadále vymahatelná bez ohledu na odstoupení od Smlouvy či jiné ukončení Smlouvy.

9.5. Jakékoliv právo Kupujícího vyplývající ze Smlouvy se promlčí ve lhůtě 3 (tří) let od okamžiku, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností; aplikace ustanovení § 1766 Občanského zákoníku je vyloučena.

9.6. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností; aplikace ustanovení § 1766 Občanského zákoníku je vyloučena.

9.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

9.8. Jakékoliv ustanovení Smlouvy, které se ukáže být, nebo bude příslušným orgánem pokládáno za neplatné, zdánlivé, neúčinné, nevymahatelné nebo nepřiměřené (jako celek nebo zčásti) bude v rozsahu takové neplatnosti, zdánlivosti, neúčinnosti, nevymahatelnosti nebo nepřiměřenosti považováno za oddělitelné a nahrazeno platným, nikoliv zdánlivým, účinným, vymahatelným nebo přiměřeným ustanovením, které svým obsahem co nejvíce odpovídá původnímu nahrazovanému ustanovení, aniž by jiná ustanovení Smlouvy byla dotčena.

9.9. Smlouva se řídí a musí být vykládána v souladu s právem České republiky. K řešení veškerých sporů vyplývajících ze Smlouvy, vztahů Smlouvou založených a sporů s tím souvisejících jsou příslušné soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

10.2. Kupující je povinen zajistit dodržování ustanovení všeobecných podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení všeobecných podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by všeobecné podmínky porušil sám.

10.3.Dodavatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

10.4. Kupující nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).

V Praze dne 5.4.2024